Kalendarium

Czwartek, 2021-09-16

Imieniny: Jagienki, Kamili

Statystyki

 • Odwiedziny: 521645
 • Do końca roku: 106 dni
 • Do wakacji: 281 dni

Kontakt

Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 130

Tel. 34 323-13-81

sp17@edukacja.czestochowa.pl

Jesteś tutaj: Start / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Artykuły

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

2020-12-31
Grudzień 2020

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

 Informator o zawodach 2020

 
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja została
zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora
i Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury nie ponoszą odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA
Czytaj więcej o: Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego

2020-08-31

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie

 

 • Struktura programu:

 

     1. Tytuł: Dobre wybory szansą na sukces.

 

 • Podstawa prawna programu.

 

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej… prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).

 

        2. Założenia programu:

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

WSDEZ stanowi jeden z podstawowych dokumentów wychowawczych szkoły i jest włączony do statutu szkoły.

 Założenia i cele WSDEZ

 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że uczeń będzie potrafił zaplanować swoją ścieżkę kariery i dokonać w przyszłości właściwego wyboru zawodu

 

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 • na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek  edukacyjnych i rynku pracy;
 • na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;
 • szkoła i rodzice odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej ucznia,
 • pomocy i wsparcia udzielają specjaliści i nauczyciele;
 •  preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane według  harmonogramu pracy szkoły;
 • WSDEZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

Głównym celem WSDZ jest przygotowanie dzieci i młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, co jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych.

 

3. Doradca zawodowy

Potrzeba realizacji zadań ujętych w WSDEZ uzasadnia konieczność korzystania z pomocy doradcy zawodowego, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego:

 1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.

2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np.: bezrobocie, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji działań doradczych.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno- -zawodowego;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Jakie są potrzeby podmiotów?

       Uczniowie:

 • informacja (o szkołach, szczeblach edukacji i zawodach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością)
 • samopoznanie
 • wspieranie wartości edukacji na każdym przedmiocie, motywacja

 

        Rodzice:

 • informacja o szkołach i instytucjach, które wspierają rodziców
 • przygotowanie do roli doradczej, wspierającej wobec własnego dziecka
 • informacja o rynku pracy
 • pomoc w przygotowaniu dziecka do autoprezentacji, rozwój

 

        Nauczyciele:

           dostępność do materiałów edukacyjnych

           stworzenie bazy zasobów, w tym narzędzi badawczych

           informacja

          szkolenia, wymiana doświadczeń, grupy wsparcia

          baza sojuszników

          współpraca z CIZ,

 

      Jakich szkoła ma sojuszników – tym zakresie - w otoczeniu?

      KOWEZiU, ORE, PUP, ZPPZ, WOM, SOD, Rodzice, Częstochowskie uczelnie wyższe

 

4. Cele programu (cele ogólne).

 

- wdrożenie i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego

- wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych,

- umożliwienie uczniom dostępu do zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych będących w wyposażeniu szkoły oraz w formach e-learningowych służących zdobywaniu informacji zawodowych ,

 - zapewnienie uczniom na terenie szkoły dostępu do doradcy zawodowego oraz zapewnienie jego udziału w planowaniu kariery zawodowej,

 - aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka prowadzący do wyboru zawodu i właściwej szkoły gimnazjalnej.

 

5. Cele szczegółowe (rezultaty):

 

A. Uczniowie. 

 •  wdrażają  się do samopoznania,
 •  kształcą umiejętność analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • wyzwalanie wewnątrzszkolnego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, duchowego),
 • rozwijają umiejętności pracy zespołowej,
 • przełamują bariery emocjonalne,
 • wyrabiają szacunek dla samego siebie,
 • planują własny rozwój,
 • konfrontują samoocenę z wymaganiami szkół i zawodów,
 • zdobywają umiejętność pozytywnej autoprezentacji,
 • posiadają informacje o zawodach i kierunkach kształcenia z najbliższego otoczenia

 

B.  Rodzice.

 • podnoszą umiejętność komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 •  doskonalą umiejętności wychowawcze
 •  wypracowują formy wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej
 • znają ścieżki edukacyjne,ofertę szkół, zasady rekrutacji
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, mają wiedzę o rynku pracy
 • angażują się w pracę doradczą szkoły (np. poprzez prezentację swoich zawodów, zakładów pracy)
 • wiedzą, gdzie szukać wsparcia – sojuszników

C.  Nauczyciele.

 • znają zasady działania WSDEZ
 • potrafią diagnozować potrzeby, mocne i słabe strony uczniów
 • rozwijają zainteresowania, talenty, zdolności uczniów
 • wspomagają rodziców w procesie doradczym – informacja, kierowanie do odpowiednich specjalistów
 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji
 • włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole

 

 6. Treści, tematy zajęć ze wskazaniem adresata:

 

A. Uczniowie:

 • bez specjalnych potrzeb edukacyjnych: kl. I-III poznanie zawodów z najbliższego otoczenia; kl. IV-VI poznanie siebie, swoich mocnych i słąbych stron, temperamentu, kształcenie umiejętności pracy zespołowej
 • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: jak w przypadku dzieci bez specjalnych potrzeb; poznanie swoich „ograniczeń: wynikających ze stanu zdrowia

 

 • Nauczyciele:

-   wiedza o zasobach

 

 • Rodzice:

-  wiedza o strukturach szkolnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego

-  wiedza o swoim dziecku i umiejętność wpierania go

 

 

7. Metody i techniki pracy

 

 • Poradnictwo indywidualne stanowi jedną z form wspierania uczniów w rozwoju edukacyjno-zawodowym. Podstawowym zadaniem poradnictwa indywidualnego jest udzielanie pomocy w zakresie diagnozy zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych ucznia oraz ukierunkowania wyboru kierunku kształcenia.

 

 • Grupowe formy poradnictwa zawodowego odbywają się w ramach lekcji wychowawczych, dodatkowych zajęć z pedagogiem , doradcą zawodowym, warsztatów, lekcji przedmiotowych, kół zainteresowań, wycieczek. W trakcie doświadczeń grupowych uczeń może dokonać właściwej oceny swoich umiejętności i zdolności.

 

    Metody w poradnictwie grupowym stosowane w pracy doradczej:

aktywizujące    problemowe – burza mózgu, dyskusja, zapisowe – drzewko decyzyjne, mapy myśli, dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, testowe (kwestionariusze, ankiety, testy), audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby internetu i prezentacje multimedialne, treningi umiejętności społecznych, miniwykłady, pogadanki, testy zawodoznawcze, techniki plastyczne

 

Formy pracy doradczej adresowane do uczniów:

 • badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety);
 • zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania  własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;
 • warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i  radzenie sobie ze stresem;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, mających problemy zdrowotne lub osobiste,
 • udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • prowadzenie kół zainteresowań
 • udostępnianie informacji o zawodach, szkołach
 • organizowanie wycieczek zawodoznawczych i poznawanie oferty szkół

 

Działania doradcze na rzecz rodziców obejmują w szczególności:

 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach,
 • prezentację założeń pracy informacyjno - doradczej szkoły na rzecz uczniów,
 • szkolenia służące pogłębianiu wiedzy rodziców dotyczącej wspomagania procesu decyzyjnego dzieci.
 • Rodzice uczniów mających problemy zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, rodzinne mogą korzystać z indywidualnej pomocy specjalisty.

 

Formy działań adresowane do rodziców:

 • prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;
 • indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy wykazują problemy zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.;
 • wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej przez dzieci;
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;
 • udostępnianie informacji edukacyjnych

 

Formy działań adresowane do nauczycieli:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie ze statutem szkoły;
 • określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole;

 

 Inne formy pracy w ramach orientacji zawodowej prowadzonej w szkole to organizowanie wycieczek, uaktualnianie informacji na stronie internetowej, korzystanie z programów multimedialnych

 

 • Scenariusze i konspekty

 

Systematyczne opracowywanie, gromadzenie scenariuszy, konspektów, narzędzi badawczych.

 

 • Dostępne materiały edukacyjne, diagnostyczne, zasady ich udostępniania.

 

Inwentaryzacja zasobów, zebranie dostępnych materiałów edukacyjnych, diagnostycznych i stworzenie bazy dla nauczycieli, która będzie na bieżąco uaktualniana, rozwijana.

Utworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców i uczniów – przy wejściu do szkoły.

Zamieszczenie WSDEZ na stronie internetowej szkoły

 

       10. Osoby odpowiedzialne za realizację.

 

Za realizację WSDEZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze.

Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDEZ.

 

 •  Procedura ewaluacji wewnętrznej:

 

 1. Cele.

Określenie, czy procesy doradcze przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

 

2. Kryteria.

skuteczność

- użyteczność

- adekwatność do potrzeb

 

3. Metody zbierania danych (wzory narzędzi).

ankiety, wywiady, analiza dokumentów

 

4. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji.

Pedagog szkolny, koordynator, pedagog wspierający

 

5. Sposób prezentacji wyników badań efektów pracy doradczej

- Zapoznanie z wynikami pracy doradczej Rady Pedagogicznej

- opracowanie ulotki

- systematyczna prezentacja prowadzonych działań na stronie internetowej szkoły

    

 

 • Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych

 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i  zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Rozpoznawanie planów edukacyjnych uczniów klas 6.

 

 

 

Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie pomocy-psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Przeprowadzenie ankiety, wywiadu, diagnozy

 

 

 

- Przeprowadzenie ankiety

-Przeprowadzenie obserwacji, wywiadów

-Utworzenie ewidencji uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przewlekle chorych

 

 

koordynator

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

listopad - grudzień 2015

 

 

 

grudzień , aktualizacja na bieżąco

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

 

 

 

 

2.

Opracowanie informacji

 

 

 

Prezentacja ważnych informacji, materiałów

 

Udostępnienie materiałów edukacyjnych nauczycielom, wychowawcom

Gromadzenie danych o szkołach, kierunkach kształcenia, zawodach

 

 

Utworzenie tablicy informacyjnej dla uczniów i rodziców

 

 

Przygotowanie bazy  zasobów dla nauczycieli (przydatne linki, konspekty, narzędzia badawcze scenariusze, ulotki, metody)

koordynator

 

 

 

 

koordynator

 

 

 

 

koordynator, pedagog szkolny

na bieżąco

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

I półrocze 2015

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów  do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Moduł: Poznanie siebie

Zebranie informacji dotyczących zainteresowań uczniów, ich umiejętności, uzdolnień

 

 

 

 

 

Moduł:

Wiedza o zawodach i rynku pracy

Wprowadzenie pojęcia: „praca”, „zawód”, „rynek pracy”.

Informacje dotyczące podstawowych grup zawodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł:

Planowanie przyszłości zawodowej

 

Wprowadzenie pojęcia „system edukacji”i informacji dotyczących gimnazjów w regionie

 

 

Cykl godzin wychowawczych nt.:

„Co wiem o sobie i swoich zainteresowaniach?”

„Moje mocne i słabe strony”

„Co najlepiej umiem i lubię robić?

„Zainteresowania a praca”

 

 

 

 

 

1.Podczas zajęć przedmiotowych udostępnianie informacji o zawodach charakterystycznych dla danego przedmiotu

2.Wycieczki poglądowe związane z obszarem zawodowym

3.Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

4.Konkursy plastyczne i teatralne

5, Zajęcia prowadzone przez pracowników CIZ (1-2h) - „Ja w świecie zawodów”, „Quiz zawodoznawczy”

 

 

 

 

 

 

1. Zebrania z rodzicami „Jak pomóc dziecku pokonać próg edukacyjny?”

2. Zajęcia grupowe prowadzone przez pracowników CIZ „Co wiem o gimnazjach w swoim mieście?”

3. Udostępnienie informatora o gimnazjach

4. Punkty konsultacyjne prowadzone przez pracowników CIZ dla zainteresowanych uczniów i ich rodziców

 

 

                               

 

 

Wychowawcy, koordynator, pracownicy CIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, koordynator, pracownicy CIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, koordynator, pracownicy CIZ

 

 

Cały rok

 

wg zapotrzebo-wania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok, wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze, wg potrzeb

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Planowanie i współpraca

 

 

 

 

 

Zapoznanie z założeniami WSDEZ

Tworzenie harmonogramu działań doradczych

 

 

 

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej

koordynator, przewodniczący zespołów przedmiotowych i zespołu ds. integracji

 

koordynator

Październik 2015

 

 

 

 

 

listopad 2015

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty konsultacyjne, grupy wsparcia

 

 

 

 

koordynator, wszyscy nauczyciele, wychowawcy

 

wg potrzeb, na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja

 

Cel: rozpoznanie stopnia zorganizowania baz informacji dotycząca doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole.

Kryteria:

 • W szkole w jednym pomieszczeniu zostały zgromadzone materiały dotyczące doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • Istnieje ewidencja zasobów oraz procedura ich udostępniania,
 • Nauczyciele korzystają ze zgromadzonych w szkole zasobów prowadząc zajęcia z uczniami.
 • Określono zasady udostępniania uczniom i rodzicom zgromadzonych baz informacji.
 • Uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali poinformowani o sposobach korzystania z baz informacji znajdujących się w szkole.

Metody zbierania danych:

 • Kontrola ewidencji zgromadzonych materiałów i procedury ich udostępniania ( analiza dokumentów),
 • Sondaż diagnostyczny skierowany do uczniów, nauczycieli, rodziców ( ankieta),
 • Wywiad indywidualny, grupowy.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji:

Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły

Sposób prezentacji wyników badań efektów pracy doradczej:

Raport z przeprowadzonej ewaluacji zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

 

Przydatne linki

 

www.koweziu.edu.pl

 

www.ciz.ids.czest.pl

 

WAŻNA INFORMACJA DLA SZÓSTOKLASISTÓW
Na stronie 
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/informatorgimnazja2016.pdf można znaleźć wszelakie informacje o częstochowskich gimnazjach.

 

Czytaj więcej o: Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego